Charakteristické znaky mechatronického výrobku

Mechatronickými výrobky jsou označeny ty produkty, které jsou výsledkem výrobních postupů sledujících principy mechatroniky. Vyznačují se využitím pokrokových materiálů, novými technologickými účinky, špičkovými technickými vlastnostmi a účelovou strojovou inteligencí. To vše jim umožňuje určitou autonomii, nebo racionální včlenění do nadřazeného řídícího systému.

 
Stěžejním charakteristickým znakem mechatronického výrobku je, že vykazuje určitý stupeň inteligence. Je programovatelný a disponuje níže uvedenými vlastnostmi:
 • je schopen poskytovat rady a návody koncovému spotřebiteli
 • je schopen autodiagnostiky vlastních závad
 • je schopen samoopravy pomocí vlastní rekonfigurace
 • je schopen spolupráce s jinými inteligentními stroji a nástroji
Současné členění mechatronických výrobků:
 1. mechanická zařízení s integrovanou elektronikou – visuté vznášející se systémy, tlumiče vibrací, převodovky, řetězové a řemenové pohony a třecí nebo elastické spojky,
 2. přesné přístroje s integrovanou elektronikou – telekomunikační zařízení, předměty a produkty spotřební elektrotechniky, zařízení se správou dat, senzory, akční členy, medicínské přístroje, nástroje a zařízení,
 3. stroje s integrovanou elektronikou neboli stroje, které vytvářejí energii – vodní, parní a plynové turbíny, spalovací motory, aj., stroje, které spotřebovávají energii – generátory, čerpadla, kompresory, roboty, dopravní prostředky, obráběcí stroje, aj.
Výroba mechatronických výrobků podléhá specifické metodologii a životní cyklus každého výrobku lze v současné době rozčlenit do šesti základních a po sobě navazujících etap:
 1. Zpracování příslušné specifikace produktu a plán: v této fázi dochází k vytyčení cíle – přesné formulaci požadavků, které jsou kladeny na koncový výrobek v podobě funkcí, výkonů, parametrů, formy, velikosti, hmotnosti, časové dostupnosti, potřebných investic, apod.
 2. Vyhotovení konceptu:  v této fázi se vytvoří koncepční návrh, což je jakási základní představa o funkci výrobku. Dochází ke zpracování odborné studie realizovatelnosti výrobku a také je zde uplatněna návrhová kreativita.
 3. Zpracování konstrukce výrobku a technická příprava výroby: tato etapa je časově nejnáročnější v rámci technické přípravy výroby. Základní metodou řešení konstrukce a přípravy výroby je paralelní navrhování. Je vyžadována spolupráce a kooperace všech dílčích kroků všemi členy projektového týmu.
 4. Výroba mechatronického produktu: fáze výroby, technologická operace zhotovení konkrétního výrobku. Zde se uplatní jistá míra kreativity v souvislosti se snižováním nákladů a řízením kvality.
 5. Fáze použití výrobku: produkt je prezentován, otestován a vstupuje na trh. Provádí se monitoring zájmu, prodeje, spokojenosti, kdy stěžejní se zpětná vazba koncového spotřebitele – klienta.
 6. Fáze likvidace výrobku: možnost a způsob recyklace.